UniPID käynnistää hankkeen maahanmuuttajien korkeakoulutuksen tukemiseksi

February 4, 2016

UniPID-verkosto pyrkii edistämään suomalaisten yliopistojen globaalia vastuuta. UniPID käynnistää helmi-maaliskuussa 2016 hankkeen kehitteillä olevan kansallisen maahanmuuttajien vastuukorkeakoulumallin pilotoimiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke vahvistaa suomalaisten korkeakoulujen roolia Suomeen saapuneiden ja saapuvien turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien korkeakouluopintojen tukemisessa.

Photo credit: lisamikulski, 2013, on Flickr

UniPID käynnistää hankkeen maahanmuuttajien korkeakoulutuksen tukemiseksi

UniPID-verkosto pyrkii edistämään suomalaisten yliopistojen globaalia vastuuta. Verkosto käynnistää keväällä 2016 hankkeen kehitteillä olevan kansallisen maahanmuuttajien vastuukorkeakoulumallin pilotoimiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke vahvistaa suomalaisten korkeakoulujen roolia Suomeen saapuneiden ja saapuvien turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien korkeakouluopintojen tukemisessa.

Nopeammin sopiville koulutuspoluille

Hankkeen tarkoituksena on tukea korkeasti koulutettujen, eri maahanmuuttajastatuksilla Suomessa olevien maahanmuuttajien aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) sekä koulutukseen ohjaamisen kansallista ja alueellista koordinaatiota. Hankkeen on tarkoitus varmistaa, että Suomeen saapuvien maahanmuuttajien aiemmat opinnot ja tutkinnot tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin mahdollisimman nopeasti, jotta henkilöt voidaan ohjata oikeille koulutus- ja urapoluille. Hanke edistää erityisesti turvapaikanhakijoiden tutustumista koulutustarjontaan ja opintoihin hakeutumismahdollisuuksiin jo vastaanottokeskuksissa. Mahdollisimman kokonaisvaltainen ja nopea koulutuksen tunnustaminen nopeuttaa kotouttamista ja kääntää maahanmuuttajien olemassa olevan osaamisen kansalliseksi voimavaraksi.

Uusien toimintamallien kehittäminen ja kokeilu

Hankkeen tavoitteena on toimia kansallisena ja alueellisena koordinaatiopisteenä, joka vastaa korkeakoulutusmahdollisuuksien tiedottamisesta maahanmuuttajille ja heidän ohjaamisestaan sopivien opintopalveluiden piiriin. Ohjaustoiminta pyritään saamaan käyntiin kevään 2016 kuluessa. Hankkeessa pyritään myös kehittämään toimintamalleja, joiden pohjalta vastaavaa toimintaa voitaisiin käynnistää eri korkeakoulujen toimesta. Hankkeessa muodostetaan korkeakoulujen yhteysverkosto, joka luo edellytykset tiedonvälitykseen ja matalan kynnyksen yhteydenpitoon korkeakoulujen kanssa ja välillä maahanmuuttajien koulutusasioissa. Yhteysverkostoa hyödynnetään myös tiedonvälitykseen korkeakoulujen sekä keskeisten hankkeen sidosryhmien välillä. Hankkeessa pyritään verkostoimaan ja aktivoimaan myös suomalaisia maahanmuuttokysymysten tutkijoita.

Hankkeessa kootaan ja välitetään tietoa eri korkeakoulujen hyvistä käytänteistä liittyen AHOT-toimintaan sekä erityisesti maahanmuuttajille suunnattuihin osaamisen täydentämisen mahdollisuuksiin ja uraohjaukseen. Hankkeessa tuetaan myös yhteistyössä eri toimijoiden välillä kansallisten hyvien käytänteiden ja ns. mallipolkujen laatimista maahanmuuttajille suunnattujen koulutus- ja urapolkujen kehittämiseksi. Tässä hyödynnetään myös jo olemassa olevaa kansainvälistä yhteistyötä ja mm. muiden EU-maiden kokemuksia maahanmuuttajien korkeakoulutuksesta.

Lisäksi UniPID-verkoston verkko-opinto-ohjelman puitteissa tarjotaan yliopistoille mahdollisuus tarjota erityisesti maahanmuuttajille suunnattuja englanninkielisiä opintojaan virtuaalisesti, mikä mahdolistaisi opiskelun maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia UniPIDin jo olemassa olevien kestävän kehityksen verkko-opintojen kurssien avaamiseen pienimuotoisesti myös niille korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille, joilla ei vielä ole opiskelijastatusta jossain UniPID-yliopistossa.

  • Lisätietoja hankkeesta tulossa nettisivuillemme pian. Hankkeen yhteyshenkilö: UniPID-koordinaattori Johanna Kivimäki.
  • Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriön toimista ja uusista aloitteista maahanmuuttajien koulutuksen edistämiseksi täällä
An article by the national broadcasting company Yle available here.