Photo credit: lisamikulski 2013 on Flickr.

SIMHE-UniPID hankkeessa tuettiin maahanmuuttajien integroitumista korkeakoulutukseen

UniPID toteutti maaliskuusta 2016 kevääseen 2017 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Supporting Immigrants in Higher Education in Finland (SIMHE) -hanketta maahanmuuttajien korkeakoulutuksen tukemiseksi. Hanke toimi yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun vastaavan pilottihankkeen kanssa.

SIMHE-UniPID hankkeessa tarjottiin ohjausta ja neuvontaa maahan muuttaneille aikuisille, jotta he voisivat löytää heitä itseään kiinnostavia ja mielekkäitä korkeakoulutus- ja urapolkuja sekä kotoutua Suomeen. Palveluja kohdennettiin erityisesti turvapaikanhakijoille, syksyllä 2015 kasvanut pakolaisuus Eurooppaan ja Suomeen huomioiden.

Käytännössä hanke edisti korkeakoulutettujen ja korkeakoulukelpoisten siirtolaisten tutustumista suomalaisten korkeakoulujen koulutustarjontaan ja erilaisiin opintoihin hakeutumisen mahdollisuuksiin. SIMHE:n ohjauksella pyrittiin myös tukemaan maahan muuttaneiden aiempien opintojen ja osaamisen tunnistamista ja sujuvoittamaan sen tunnustamista jatkossa korkeakoulussa. Varsinaiset AHOT-päätökset tehdään korkeakouluissa sekä luvanvaraisten ammattialojen tutkintojen ja ammattipätevyyksien tunnustamisen osalta toimintavaltaisten viranomaisten toimesta.

Hankkeessa tarjottiin henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja sekä verkossa että Jyväskylän SIMHE-pisteellä. Henkilökohtaiseen ohjaukseen osallistui hankkeen aikana 130 henkilöä, ja ryhmämuotoiseen neuvontaan noin 200 henkilöä. UniPID-verkoston yliopistot pystyivät myös hakemaan SIMHE-UniPID Virtual Studies rahoitushaussa pienimuotoista rahoitusta jo siirtolaisille suunnattujen virtuaalikurssien tuottamiseksi tai olemassa olevien kurssien muuntamiseksi siirtolaisten tarpeisiin soveltuviksi. Rahoitusta myönnettiin kolmelle virtuaalikurssille, jotka avautuvat UniPIDin koulutustarjonnassa syksyyn 2017 mennessä.

SIMHE-UniPID on edistänyt myös tieteellisen tutkimuksen ja hyvien käytäntöjen välistä vuoropuhelua maahanmuuttoa käsittelevissä tutkija- ja toimijaverkostoissa sekä valtakunnallisten seminaarien, työpajojen ja tieteellisten tapahtumien kautta. Hanke järjesti myös oman monitieteellisen seminaarin yliopistojen hallinto-, tutkimus ja ohjaustehtävissä toimiville, sidosryhmille sekä siirtolaistaustaisille opiskelijoille. Jaettua tutkimus-, selvitys- ja käytännön työtä voidaan hyödyntää maahan muuttaneille suunnattujen tukitoimintojen suunnittelussa ja kehittämisessä.

SIMHE-hankkeessa tuotettiin myös kaksi julkaisua, jotka voivat palvella korkeakouluja kokoamalla ja välittämällä tietoa korkeakoulujen kohtaamista haasteista ja niihin vastaavista hyvistä käytänteistä sekä osaamisen täydentämisen mahdollisuuksista: 

Enemmän kuin pelkkä projekti. Supporting Immigrants in Higher Education in Finland. SIMHE-UniPID -pilottihankkeen yhteenveto http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7054-3

Open the doors! Migrants in Higher Education: Fostering Cooperation at Universities Seminar 13.-14.-12.2016 in Jyväskylä https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/53167

SIMHE on korkeakoulujen yhteistä työtä, jolla vahvistetaan suomalaisten korkeakoulujen roolia turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisessa. Pyrkimyksenä on sujuvoittaa Suomessa eri statuksilla olevien maahanmuuttajien aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tukea osaamisen tunnustamista sekä edistää korkeakoulutukseen ohjautumista kansallisella ja alueellisella tasolla. Vuodesta 2017 alkaen SIMHE työtä on toteutettu strategisella rahoituksella kuuden korkeakoulun toimesta. SIMHE vastuukorkeakouluja ovat Jyväskylän yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja Karelia-ammattikorkeakoulu.

Jyväskylän yliopistossa SIMHE ohjaus- ja neuvontapalvelut siirtyivät maaliskuussa 2017 UniPID-verkostosta yliopiston koulutuspalveluihin.


Tiedustelut ja yhteystiedot:

Suunnittelija Marita Häkkinen, sähköposti: marita.h.hakkinen@jyu.fi, puh. +358 (0)40 805 4913

Ohjauskeskustelun varaukset ja korkeakoulutuksen tukea koskevat tiedustelut: simhe-info@jyu.fi

Further information available in English

UniPID löytyy myös Facebookista!

Tykkää meistä osoitteessa http://www.facebook.com/UniPID !